ตำรวจน้ำ กองกำกับการ8 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ (Sub-Division 8 Marine Police Division)feed
King
marinepolice

เกี่ยวกับเรา ตำรวจน้ำ

 

กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ

Sub-Division 8 Marine Police Division

ที่อยู่ : เลขที่ 473 ถ.ภูเก็ต ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จังหวัด.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076211883, 076214368
ติดต่ออีเมล์ : info@marinepolice8.com
Website : http://www.marinepolice8.com

Sub-Division 8 Marine Police Division

กองกำกับการ8
กองบังคับการตำรวจน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับกิจการ อำนวยการ บริการ ป้องกันปราบปรามในน่านน้ำไทย ซึ่งพื้นที่ในน้ำจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานอยู่หลายส่วน คือ
1. เรือ
2. ท่าเรือ
3. อู่เรือ
4. ทรัพยากรธรรมชาติในน้ำ
5. ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องทางน้ำ

 

จะเห็นได้ว่า มนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากและเป็นผู้ก่อให้เกิด ปัญหากับสิ่งดังกล่าว ทำให้กองบังคับการตำรวจน้ำจำเป็นที่จะต้องจัดหามาตรการในการดำเนินงาน ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามส่งเสริม บริการ และดูแลความปลอดภัย เพื่อให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมที่กำหนดขึ้นกองบังคับการตำรวจน้ำ จึงได้จำแนกสิ่งที่จะต้องดำเนินการออกเป็นกลุ่มงานใหญ่ๆ ดังนี้
1. งานควบคุมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ประกอบด้วย
1.1 การรักษากฎหมายในทะเล
1.2 การปฏิบัติการด้านการข่าว
1.3 การปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
1.4 การควบคุมเรือสินค้าในประเทศ
1.5 การควบคุมเรือประมง
1.6 ควบคุมเรือต่างชาติที่เข้ามาในเขตท่าของประเทศไทย
1.7 กำจัดเรือที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
1.8 ปราบปรามการทำลายสิ่งแวดล้อมลงสู่น้ำ
1.9 ปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด (Sea Piracy)
1.10 ปราบปรามเรือผี
1.11 เรือประมงต่างชาติรุกล้ำในน่าน้ำไทย
2. งานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
2.1 การคุ้มครองและรักษาทรัพยากรของชาติทางทะเล
2.2 การคุ้มครองเส้นทางการเดินเรือ
2.3 การคุ้มครองบริเวณท่าเรือและสถานที่พักเรือ
2.4 การคุ้มครองบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยว
2.5 ป้องกันการก่อวินาศภัยของเรือเดินทะเล
2.6 ป้องกันการโจรกรรมเรือ
2.7 การคุ้มครองดูและฐานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตลอดจนท่อส่งก๊าซในทะเล
3. งานบริการและส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
3.1 การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3.3 การปฏิบัติการทางเรือ
4. งานวิเทศสัมพันธ์กิจการขนส่งทางน้ำพาณิชยนาวี
4.1 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
4.2 กฎหมายและสนธิสัญญา
4.3 ตรวจสอบ ดูแลเรือประมงที่ไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทย

 

โครงสร้างองค์กร

k2trr

ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ

k3rtyy