ตำรวจน้ำ กองกำกับการ8 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ (Sub-Division 8 Marine Police Division)feed
King
marinepolice
 

Sub-Division 8 Marine Police Division
กองกำกับการ8 กองบังคับการตำรวจน้ำ

 

 

พันธกิจ (Missi0n)

1. ถวายความปลอดภัยแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสูงสุด
2. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้านที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
3. ให้บริการแก่ประชนชน
4. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางน้ำและทางทะเล
5. อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามหลักนิติธรรม
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
7. งานที่ที่ได้รับมอบหมาย